2013-07-08 19:53:37
"8 CUDÓW ŚWIATŁA" - REGULAMIN
przeczytaj koniecznie zanim się zgłosisz :)
 
REGULAMIN
konkursu „8 cudów światła”
na sesje fotograficzne wykonane przez Studio Fotografii Atelier ADA

 
§1
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w konkursie na sesję fotograficzną jest:
1. polubienie strony www.facebook.com/AtelierADA.
2. udostępnienie na swoim profilu facebook informacji o konkursie zamieszczonej na stronie www.facebook.com/AtelierADA oraz
3. nadesłanie kompletnego i zgodnego z niniejszym Regulaminem zgłoszenia uczestnictwa korzystając ze strony www.atelierada.pl/kontakt.
 
§2
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy złożyć drogą mailową korzystając z witryny wymienionej w §1 pkt3 w terminie do każdego 8 dnia miesiąca kalendarzowego po ogłoszeniu przez Atelier ADA kolejnej edycji konkursu.
2. Zgłoszenie uczestnictwa musi zawierać:
2.1 8 zdań argumentujących, dlaczego Zgłaszający powinien wygrać sesję fotograficzną oraz
2.2 imię i nazwisko Zgłaszającego, adres mail i nr telefonu.

§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs obejmuje 8 edycji.
2. Czas trwania konkursu to okres od 8.07.2013 do 8.04.2014.
Pierwsza edycja zostanie ogłoszona 8.07.2013, ostatnia 8.02.2014.
3. Każda edycja konkursu zostaje ogłoszona przez Atelier ADA na portalu facebook www.facebook.com/AtelierADA oraz w blogu na stronie www.atelierada.pl.
4. Każda edycja konkursu trwa 2 miesiące, począwszy od jej ogłoszenia do momentu przekazania zdjęć z sesji Zwycięzcy.
I tak dla przykładu dla pierwszej edycji:
4.1 ogłoszenie 1. edycji konkursu przez Atelier ADA - 8.07.2013
4.2 zgłoszenie uczestnictwa przez Zgłaszającego - do 8.08.2013
4.3 przekazanie zdjęć z sesji przez Atelier ADA Zwycięzcy - do 8.09.2013.
 
§4
WYBÓR ZWYCIĘZCY
1. Zwycięzca każdej edycji konkursu typowany jest w dwóch turach.
W pierwszej turze spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 8 zgłoszeń o najlepszych uzasadnieniach. W turze drugiej spośród wybranych 8 zgłoszeń wylosowany zostanie Zwycięzca edycji.
2. Każdorazowo imię i nazwisko Zwycięzcy zostanie ogłoszone na www.facebook.com/AtelierADA i na blogu na stronie www.atelierada.pl, na co każdy Zgłaszający wyraża zgodę.
 
§5
NAGRODA
1. Nagrodą w każdej z 8 edycji konkursu jest sesja fotograficzna wykonana przez Atelier ADA.
2. Zakres sesji fotograficznej obejmuje:
2.1 profesjonalny wizaż fotograficzny
2.2 wykonanie fryzury
2.3 stylizację
2.4 wykonanie sesji fotograficznej
oraz
2.5 przekazanie 8 wyselekcjonowanych przez Atelier ADA fotografii, przygotowanych w programie graficznym w formie elektronicznej na płycie CD.
3. Zakres sesji fotograficznej to do wyboru:
3.1 portret,
3.2 akt,
3.3 stylizacja retro.
4. W sesji może uczestniczyć jedna osoba.
5. Nagroda nie może być przekazana osobie trzeciej pod rygorem utraty ważności.
6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.
7. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce wynikającej z ewentualnej rezygnacji z części nagrody.
 
§6
KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić termin sesji w ciągu tygodnia od daty rozstrzygnięcia każdej edycji konkursu.
2. Odwołanie umówionej sesji przez Zwycięzcę musi nastąpić na min. 48 godz. przed jej umówionym terminem. W przypadku nieodwołania terminu lub odwołania później niż w podanym terminie, nagroda przepada.
3. Zwycięzca ma prawo do jednokrotnego przełożenia terminu sesji z zachowaniem okresu wskazanego w §6 pkt2, przy czym sesja nie może zostać przełożona przez Zwycięzcę na termin przypadający na okres krótszy niż tydzień przed planowanym zakończeniem danej edycji, tj. terminem przekazania zdjęć.
4. Kolejne przełożenie terminu umówionej sesji przez Zwycięzcę skutkuje utratą nagrody.
5. Miejscem przeprowadzenia sesji jest studio fotograficzne AtelierADA w Poznaniu.
 
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed sesją Zwycięzca każdej edycji podpisze porozumienie regulujące wzajemne wykorzystanie z fotografii.
2. Treść porozumienia może zostać przedstawiona do wglądu na życzenie Zwycięzcy przed sesją na drodze mailowej.
3. Niepodpisanie porozumienia jest jednoznaczne z rezygnacją z nagrody.
4. Każdy uczestnik konkursu upoważnia Atelier ADA do przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby działań marketingowych Atelier ADA. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Ewentualne spory między Stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Atelier ADA. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

 
« Poprzedni Inne wpisy Następny »